Regulamin korzystania z serwisu

R E G U L A M I N   KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO BIUROWYNAJEM.PL

 

 

 

ZASADY OGÓLNE

Firma Warsaw Rentals z siedzibą w Warszawie

Serwis -  strona internetowa pod adresem Biurowynajem.pl

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu.

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu Biurowynajem.pl (dalej jako serwis) oraz określa warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

 Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisu, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisu.

 

2. Serwis zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika, który korzysta z serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem do usunięcia konta użytkownika bez jego uprzedniego powiadomienia.

 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia punktu powyżej przez podmioty trzecie serwis podejmie wszelkie kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, celem ochrony interesu serwisu.

 

4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących serwisowi biurowynajem.pl

5. W sytuacji kiedy Użytkownikowi nie należy się jakikolwiek zwrot uiszczonej opłaty ani też odrębne odszkodowanie, jeżeli przyczyną usunięcia danego konta Użytkownika było powzięcie przez serwis wiedzy, uzasadnionego podejrzenia lub stosownej informacji urzędowej, że korzystając z  serwisu Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z postanowień niniejszego regulaminu;  norm moralno – etycznych lub zwyczajów. Usuwanie konta Użytkownika odbywa się bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie.

 

6. Rejestrując się w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, powierzanie przetwarzania lub przekazywanie danych osobowych Użytkownika oraz w przedmiocie otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Składając stosowne oświadczenia w przedmiocie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług świadczonych przez serwis na rzecz Użytkownika, a także w zakresie marketingu usług i produktów własnych serwisu.

 

7. Z uwagi na starania serwisu w zakresie eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników podawanych jako skrzynki kontaktowe, a także celem lepszego dostosowania funkcjonalności serwisu do wymagań i potrzeb Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika od podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do serwisu na którekolwiek z posiadanych kont e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, iż nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej, w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z usług świadczonych przez serwis, lub która taki cel chce osiągnąć, Użytkownik powiadomi o tym fakcie niezwłocznie serwis przesyłając otrzymaną wiadomość na adres emailowy kontakt.biurowynajem.pl@gmail.com Użytkownik upoważnia serwis do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez danego nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.

 

8. Użytkownik wyraża zgodę na to, że świadczenie przez serwis opisanych w niniejszym regulaminie usług nastąpi niezwłocznie po zawarciu stosownej umowy, tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Tym samym wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy na przedmiotowe usługi w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

9. a) Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy Użytkownik na swoje wyraźne żądanie skorzystał w pełni z usługi Serwisu świadczonej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak i w sytuacji, kiedy usługa polegała na dostarczeniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia nastąpiło na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu odstąpienia. (Dz.U. 2014 poz. 827) - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

10. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z serwisu są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym Windows 98 lub lepszym Linux oraz przeglądarką internetową jak i również urządzenie mobilne z systemem android lub smartTV.

 

11. Jeżeli w procesie korzystania z usług serwisu Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne (w przypadku przedsiębiorców – tożsame co do zasady z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal korzysta z w/w usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić serwis o zmianach mailem na adres poczty elektronicznej kontakt.biurowynajem.pl@gmail.com

 

 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Serwis Biurowynajem.pl nie ponosi odpowiedzialności za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.

 

2. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów korzystających z serwisu celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych ofert (w treści regulaminu jako Użytkownik), za ich treść i rzetelność, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno - etycznymi.

 

3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego przez Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. Serwis nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Użytkownik w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle towaru ani usługi.

 

4. W szczególności w przypadkach opisanych w pkt 2 oraz 3 powyżej serwis nie ponosi odpowiedzialności za zapłaconą danemu Użytkownikowi cenę za towar lub usługę.

 

5. Jeżeli Użytkownik lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko serwisowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi serwisowi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.

 

6. Postanowienia pkt 5 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko serwisowi, jego pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy (zleceniobiorcom) postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych.

 

7. Serwis oraz Użytkownik wyłączają w stosunkach  pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność serwisu za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania serwisu, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies.

 

8. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.

 

9. Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę serwisu, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek lub dobre imię serwisu.

 

10. Użytkownik może korzystać z wybranych Usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu

 

11. Użytkownik nie ma prawa do żądania zwrotów kosztów za skorzystanie z Usługi.

 

12. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym regulaminem sposób korzystania z serwisu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

 

13. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z serwisu.

 

14. Serwis nie odpowiada za sposób, jakość i częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także serwisów umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz samych dostawców Internetu.

 

15. Serwis nie odpowiada za opóźnienia lub niepoprawne działanie związane z kanałami płatności realizowanych elektronicznie w tym za zwłokę związaną z przydzieleniem Użytkownikowi dostępu (aktywacji jego konta).

 

 

 

KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REJESTROWANIA UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE

 

DOSTĘPNE WARIANTY REJESTRACJI, KOSZTY.

 

1. Podczas rejestrowania nowego użytkownika w serwisie, dostępne są 2 warianty rejestracji:

 

a)    Wariant I - Pakiet Premium serwisu biurowynajem.pl

1) WARIANTY - OPŁATY

 

1. Opłata aktywacyjna przelewem - koszt 250zł brutto. (dostęp do ofert na 30 dni z uwzględnieniem preferencji oraz powiadomień określonych przez Użytkownika)

 

2) WARIANT - OPŁATY

1. Opłata przedłużająca płatność przelewem - koszt 100zł brutto (przedłużenie usługi o kolejny miesiąc (30dni) to 100zł brutto)

 

Użytkownik określa swoje preferencje co do proponowanych przez serwis ofert oraz metodę powiadomienia go przez serwis o dostępności nowych ofert w tych preferencjach.

Oferty są  wyszukiwane ze wszystkich możliwych źródeł płatnych jak i ogólnodostępnych i proponowane  codziennie  względem ściśle określonych preferncji.

 

 

 

 

 

 

REKLAMACJE USŁUG W SERWISIE

 

W sprawie reklamacji usług świadczonych Użytkownikom należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem w okresie od poniedziałku do soboty (w dni robocze) od godziny 10:00 do 18:00 drogą poczty elektronicznej pod adresem kontakt.biurowynajem.pl@gmail.com  w temacie wiadomości wpisując "Reklamacja Usługi"

 

Prosimy pamiętać o podaniu w reklamacji danych np. sposób rejestracji (SMS, Karta), uzyskany kod rejestracyjny lub inne dane użyte podczas rejestracji.

 

Reklamacje płatności on-line przyjmowane są pod adresem poczty elektronicznej kontakt.biurowynajem.pl@gmail.com

 

W razie zgłaszania problemów z płatnościami prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu email użytego podczas rejestracji i  / lub przydzielonego klucza Session_ID.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Aktywacja konta Użytkownika odbywa się automatycznie po otrzymaniu przez serwis raportu o pozytywnej weryfikacji (zaksięgowaniu) płatności. Użytkownik zostaje powiadomiony poprzez wiadomość email o tym fakcie. (W niektórych sieciach komórkowych, aby wiadomości SMS dochodziły poprawnie, należy włączyć usługę otrzymywania wiadomości SMS z Internetu).

 

2. W serwisie jeden login służy do zarejestrowania jednego Użytkownika. Login może być używany wyłącznie przez jednego Użytkownika.

 

3. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z serwisem w dowolnej sprawie są dostępne drogą poczty elektronicznej pod adresem kontakt.biurowynajem.pl@gmail.com

 

4. W przypadku stwierdzenia przez serwis, że login Użytkownika jest używany w jednym czasie przez osoby trzecie, serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika bez jego uprzedniego powiadomienia.

 

5. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez serwis w miarę możliwości niezwłocznie, maksymalnie do 21 dni roboczych. O wynikach postępowania reklamacyjnego serwis zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych.

Cena od:

Cena do:

Ilość pokoi / typ mieszkania:

Lokalizacja:

Wyposażenie mieszkania:

Telefon i/lub email:

Czego dokładnie potrzebujesz?